รู้จักติวเตอร์พี่เอก (คณิตศาสตร์และฟิสิกส์)

  

อาจารย์ ภาณุพงศ์ บุญปัญญาประดิษฐ์ 

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น     “ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ”
มัธยมศึกษาตอนปลาย “ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ”
สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 


งานในปัจจุบัน

คิดค้นและพัฒนาระบบความสัมพันธ์การเรียนการสอนของวิชาคณิตศาตร์และวิชาฟิสิกส์      
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ประจำโรงเรียนกวดวิชาคอนเซ็ปแอพพลาย
อาจารย์รับเชิญติวสอบ PAT1, PAT2 และ O-net

 

 

 

 

งานเขียนวิชาคณิตศาสตร์

1) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน 50 ข้อ
2) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนกรกฎาคม  ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน 50 ข้อ
3) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน 50 ข้อ
4) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน 50 ข้อ
5) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนกรกฎาคม  ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน 50 ข้อ
6) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน 50 ข้อ
7) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2554  จำนวน 50 ข้อ
8) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนธันวาคม     ประจำปีการศึกษา  2554  จำนวน 50 ข้อ
9) “เฉลยข้อสอบ PAT 1     วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  50 ข้อ
10) “เฉลยข้อสอบ PAT 1   วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  50 ข้อ
11) “เฉลยข้อสอบ PAT 1   วิชาคณิตศาสตร์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2556  จำนวน  50 ข้อ
12) “เฉลยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ   วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2555  จำนวน  30 ข้อ
13) “เฉลยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ   วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน  30 ข้อ
14) 
“เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2549  จำนวน  35 ข้อ
15) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2550  จำนวน  35 ข้อ
16) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2551  จำนวน  35 ข้อ
17) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาคณิตศาสตร์”    ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  35 ข้อ
18) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2541  จำนวน  34 ข้อ          
19) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2542  จำนวน  34 ข้อ
20) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2542  จำนวน  34 ข้อ
21) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2543  จำนวน  34 ข้อ
22) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2543  จำนวน  36 ข้อ
23) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2544  จำนวน  36 ข้อ
24) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2544  จำนวน  36 ข้อ
25) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาาคม ประจำปีการศึกษา  2545  จำนวน  36 ข้อ
26) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2545  จำนวน  36 ข้อ
27) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2546  จำนวน  36 ข้อ
28) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2546  จำนวน  36 ข้อ
29) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2547  จำนวน  36 ข้อ
30) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2547  จำนวน  36 ข้อ
31) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาคณิตศาสตร์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2548  จำนวน  35 ข้อ 
32) 
“เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2550  จำนวน  38 ข้อ 
33) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2551  จำนวน  38 ข้อ
34) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน  38 ข้อ
35) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน  50 ข้อ 
36) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2554  จำนวน  38 ข้อ 
37) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  38 ข้อ
38) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2556  จำนวน  38 ข้อ
39) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ประจำปีการศึกษา   2540  จำนวน  40 ข้อ 
40) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2541  จำนวน  34 ข้อ
41) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2542  จำนวน  30 ข้อ
42) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2543  จำนวน  30 ข้อ 
43) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2544  จำนวน  30 ข้อ 
44) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2545  จำนวน  30 ข้อ
45) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2546  จำนวน  30 ข้อ 
46) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2547  จำนวน  30 ข้อ 
47) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2548  จำนวน  30 ข้อ 
48) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2549  จำนวน  30 ข้อ 
49) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2550  จำนวน  30 ข้อ 
50) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2551  จำนวน  30 ข้อ 
51) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน  30 ข้อ 
52) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน  30 ข้อ 
53) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2554  จำนวน  30 ข้อ 
54) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  30 ข้อ 
55) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2556  จำนวน  30 ข้อ
56) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2550  จำนวน  40  ข้อ
57) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2551  จำนวน  40  ข้อ
58) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  40  ข้อ
59) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2553  จำนวน  40  ข้อ
60) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2554  จำนวน  32  ข้อ
61) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2555  จำนวน  32  ข้อ
62) “เฉลยข้อสอบโควตา วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน  30  ข้อ

 

งานเขียนวิชาฟิสิกส์

1) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  28 ข้อ                          
2) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนกรกฎาคม  ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  28 ข้อ                      
3) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  28 ข้อ
4) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา  2553  จำนวน  23 ข้อ
5) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนกรกฎาคม  ประจำปีการศึกษา  2553  จำนวน  22 ข้อ
6) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา  2553  จำนวน  23 ข้อ
7) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา  2554  จำนวน  23 ข้อ
8) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนธันวาคม     ประจำปีการศึกษา  2554  รอข้อสอบเผยแพร่
9) “เฉลยข้อสอบ PAT 2     วิชาฟิสิกส์”     เดือนมีนาคม      ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  25 ข้อ
10) “เฉลยข้อสอบ PAT 2   วิชาฟิสิกส์”     เดือนตุลาคม      ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  25 ข้อ
11) “เฉลยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ   วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2555  จำนวน  25 ข้อ
12) “เฉลยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ   วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน  25 ข้อ
13) 
“เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2549  จำนวน  25 ข้อ
14) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2550  จำนวน  25 ข้อ
15) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2551  จำนวน  25 ข้อ
16) “เฉลยข้อสอบ A  Net          วิชาฟิสิกส์”    ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  25 ข้อ
17) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2541  จำนวน  34 ข้อ
18) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2542  จำนวน  34 ข้อ
19) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2542  จำนวน  34 ข้อ
20) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์”  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2543  จำนวน  34 ข้อ
21) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์”  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2543  จำนวน  34 ข้อ
22) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา  2544   จำนวน  34 ข้อ
23) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2544  จำนวน  34 ข้อ
24) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2545  จำนวน  34 ข้อ
25) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2545  จำนวน  34 ข้อ
26) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2546  จำนวน  34 ข้อ
27) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2546  จำนวน  34 ข้อ
28) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2547  จำนวน  34 ข้อ
29) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนตุลาคม  ประจำปีการศึกษา   2547  จำนวน  34 ข้อ
30) “เฉลยข้อสอบ Entrance       วิชาฟิสิกส์  เดือนมีนาคม  ประจำปีการศึกษา   2548  จำนวน  34 ข้อ 
31) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2550  จำนวน  50 ข้อ
32) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2551  จำนวน  50 ข้อ
33) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน  50 ข้อ
34) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน  50 ข้อ 
35) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2554  จำนวน  50 ข้อ 
36) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  50 ข้อ
37) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ประจำปีการศึกษา   2556  จำนวน  50 ข้อ
38) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ประจำปีการศึกษา   2549  จำนวน  27 ข้อ 
39) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2550  จำนวน  45 ข้อ
40) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2551  จำนวน  43 ข้อ
41) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2552  จำนวน  44 ข้อ 
42) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2553  จำนวน  43 ข้อ 
43) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2554  จำนวน  31 ข้อ
44) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2555  จำนวน  32 ข้อ 
45) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา   2556  จำนวน  36 ข้อ
46) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประจำปีการศึกษา    2550  จำนวน  25  ข้อ
47) “เฉลยข้อสอบโควตา  วิชาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประจำปีการศึกษา    2555  จำนวน  25  ข้อ