วิชาคณิตศาสตร์

 
 คอร์สเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply

มีทั้งหมด 12 เล่ม  โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละเล่มประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มกับเพื่อน เพื่อขอเปิดคอร์สเรียนที่น้อง ๆ สนใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 084-0274089

 

 
 
 
 
 
 
 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 1 )

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 1 (พื้นฐาน) จำนวน 264 หน้า

เล่มที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 292 หน้า

บทที่ 1. สมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

บทที่ 2. ระบบจำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็ม
2. การบวกจำนวนเต็ม
3. การลบจำนวนเต็ม
4. การคูณจำนวนเต็ม
5. การหารจำนวนเต็ม
6. สมบัติของจำนวนเต็ม

บทที่ 3. เลขยกกำลัง

1. ความหมายของเลขยกกำลัง
2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3. การนำไปใช้

 
บทที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม
2. การสร้างพื้นฐาน
3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

บทที่ 1. การประยุกต์ 1

1. รูปเรขาคณิต
2. จำนวนนับ
3. ร้อยละในชีวิตประจำวัน
4. ปัญหาชวนคิด

บทที่ 2. จำนวนและตัวเลข

1. ระบบตัวเลขโรมัน
2. ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

บทที่ 3. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและ เลขยกกำลัง

1. การคิดคำนวณ
2. โจทย์ปัญหา

 บทที่ 4. การสร้าง

1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง
2. การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ
3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 2)

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 3 (พื้นฐาน) จำนวน 356 หน้า

เล่มที่ 4 (เพิ่มเติม) จำนวน 263 หน้า

บทที่ 1. ทศนิยมและเศษส่วน

1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
2. การบวกและการลบทศนิยม
3. การคูณและการหารทศนิยม
4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
5. การบวกและการลบเศษส่วน
6. การคูณและการหารเศษส่วน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 2. การประมาณค่า

1.ค่าประมาณ
2. การปัดเศษ
3. การประมาณค่า

บทที่ 3. คู่อันดับและกราฟ

1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
2. กราฟและการนำไปใช้

บทที่ 4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1. แบบรูปและความสัมพันธ์
2. คำตอบของสมการ
3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

1. ข้อความคาดการณ์
2. ประโยคเงื่อนไข
3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข
4. การให้เหตุผล

บทที่ 2. พหุนาม

1. เอกนาม
2. การบวกและการลบเอกนาม
3. พหุนาม
4. การบวกและการลบพหุนาม
5. การคูณพหุนาม
6. การหารพหุนาม

บทที่ 3. การประยุกต์ 2
1. แบบรูปของจำนวน
2. ข่ายงาน
3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 1 ) 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 5 (พื้นฐาน) จำนวน 250 หน้า

เล่มที่ 6 (เพิ่มเติม) จำนวน 359 หน้า

บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ

1. อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
4. สัดส่วน
5. ร้อยละ

บทที่ 2. การวัด

1. ความเป็นมาของการวัด
2. การวัดความยาว
3. การวัดพื้นที่
4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
5. การวัดเวลา

บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม
1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต

1. การเลื่อนขนาน
2. การสะท้อน
3. การหมุน

บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ

1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
2. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน 

บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
1. สมบัติของเลขยกกำลัง
2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3. สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

1.ทบทวนพหุนาม
2.การคูณพหุนาม
3.การหารพหุนาม
4.เศษสวนของพหุนาม
5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

1. อัตราส่วน
2. ร้อยละ
3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
2.การประยุกต์ของการสะท้อน
3.การประยุกต์ของการหมุน
4. เทสเซลเลชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 2 ) 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 7 (พื้นฐาน) จำนวน 410 หน้า

เล่มที่ 8 (เพิ่มเติม) จำนวน 310 หน้า

บทที่ 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

1. สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

1. จำนวนตรรกยะ
2. จำนวนอตรรกยะ
3. รากที่สอง
4. รากที่สาม

บทที่ 3. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. การนำไปใช้

บทที่ 4. เล้นขนาน

1. เส้นขนานและมุมภายใน
2. เส้นขนานและมุมแย้ง
3. เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
4. เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

บทที่ 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

บทที่ 2. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 3. การแปรผัน

1. การแปรผันตรง
2. การแปรผกผัน
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 1 ) 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 9 (พื้นฐาน) จำนวน 346 หน้า

เล่มที่ 10 (เพิ่มเติม) จำนวน 310 หน้า

บทที่ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร 

1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
3. ปริมาตรของพีระมิดและกรวย
4. ปริมาตรของทรงกลม
5. พื้นที่ของปริซึมและทรงกระบอก

บทที่ 2. กราฟ

1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มี
2. ความสัมพันธ์เชิงเส้น
3. กราฟของสมการเส้นสองตัวแปร
4. กราฟกับการนำไปใช้

บทที่ 3. ระบบสมการเชิงเส้น

1. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ
3. โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

บทที่ 4. ความคล้าย

1. รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
2. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
3. การนำไปใช้

บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง

1. สมบัติของกรณฑ์ที่ 2 ของ a  เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ 0  

2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่ 2
3. การนำไปใช้

บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม

1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

บทที่ 3. สมการกำลังสอง

1. ทบทวนสมการกำลังสอง
2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง

บทที่ 4. พาราโบลา

1. สมการของพาราโบลา
2. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2                  เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์
3. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k          เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์
4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x-h)2+k    เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์
5. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ  y = ax2+bk+c   เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์


บทที่ 5. พื้นที่ผิวและปริมาตร

1. พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
2. การนำไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 2 ) 

หัวข้อบรรยาย
เล่มที่ 11 (พื้นฐาน) จำนวน 355 หน้า

เล่มที่ 12 (เพิ่มเติม) จำนวน 300 หน้า

บทที่ 1. อสมการ

1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 2. ความน่าจะเป็น

1. ความน่าจะเป็น
2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

บทที่ 3. สถิติ

1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
2. ค่ากลางของข้อมูล

บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ

 

บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
3. การสร้าง

บทที่ 2. ระบบสมการ

1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

บทที่ 3. วงกลม

1. วงกลม
2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
3. คอร์ด
4. เส้นสัมผัสวงกลม

บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • คอร์สเรียนติว ม. 3 สอบเข้า ม. 4 ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Applyมีทั้งหมด 2 เล่ม โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละเล่มประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่...

  • คอร์สเรียนติว ป.6 สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply มีทั้งหมด 2 เล่ม โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละเล่มประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเด...

  • คอร์สเรียนติวสอบเตรียมทหาร ของโรงเรียนกวดวิชา Concept Apply มีทั้งหมด 1 เล่ม โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนประมาณ 42 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนเดี่ยวหรือ...