วิเคราะห์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ

 วิเคราะห์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น

เนื้อหา

ปี 2555 

  ปี 2556   ปี 2557 
   ม.4    เซต    -  %  % 
 ตรรกศาสตร์   %  %  % 
 ระบบจำนวนจริง  %  %  % 
 เมทริกซ์ %  %  % 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   %  %  % 
 เรขาคณิตวิเคราะห์  %  %   %
     ม.5     เอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม  %  %   %
 ตรีโกณมิติ  %  %   %
เวกเตอร์   %  %   %
 จำนวนเชิงซ้อน  %  %   %
 ทฤษฎีกราฟ   -  %   %
 การนับและความน่าจะเป็น  %  %   %
     ม.6    สถิติ  %   %   %
ลำดับและอนุกรม  -  -   %
แคลคูลัส      
 กำหนดการเชิงเส้น      
 
 
 

 วิเคราะห์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์

ระดับชั้น

เนื้อหา

ปี 2555 

  ปี 2556   ปี 2557 
   ม.4    การแปลความหมายข้อมูล  - -    
กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน(สมดุลกล)   8%  -    
 กฎข้อที่สองของนิวตัน 8%    8%    
 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  4%    4%    
 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ   4%    10%     
งานและพลังงาน 8%   4%    
 โมเมนตัม -   6%   
     ม.5     การเคลื่อนที่แบบหมุน 4%  4%  
 ของไหล 8%   - 
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4%   8%   
 คลื่น 4%   4%    
 เสียง  8%  8%  
 แสง 12%   12% 
  
     ม.6    ไฟฟ้าสถิต 4%   4%   
ไฟฟ้ากระแสตรง 4%   4%   
 แม่เหล็กไฟฟ้า 8%  8%   
 ไฟฟ้ากระแสสลับ 4%
 4%   
 ฟิสิกส์อะตอม 4%  4% 
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  4%   8%