วิเคราะห์ข้อสอบโควตา

 

 วิเคราะห์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)

ระดับชั้น

เนื้อหา

 
 ปี 2550

  ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554 

 ปี 2555

 ปี 2556

   ม.4    เซต    -  2%  2%   4%   3%    -   9% 
 ตรรกศาสตร์   8%  5%  6%   8%   5%   7%    6%  
 ระบบจำนวนจริง  16%  11%  13%   8%   10%    14%  9% 
 เมทริกซ์ 5%  8%  10%   4%   6%   5%   8% 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   4%  12%  6%   8%   7%   11%   3% 
 เรขาคณิตวิเคราะห์  10%  13%   6%  14%   10%   6%   8% 
     ม.5     เอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม  5%  8%   10%  4%   4%   8%   6% 
 ตรีโกณมิติ  8%  5%   10%  10%   9%   8%   7% 
เวกเตอร์   8%  10%   3%  8%   8%   8%   6% 
 จำนวนเชิงซ้อน  6%  6%   5%  4%   8%   2%   6% 
 ทฤษฎีกราฟ   -  3%   3%  4%   8%   3%   3% 
 การนับและความน่าจะเป็น  6%  6%   9%  8%   8%   5%   14% 
     ม.6    สถิติ  15%   11%   14%  16%   13%   21%   6% 
ลำดับและอนุกรม  -  -   3%  4%   -  2%   9% 
 
 
 

 วิเคราะห์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาฟิสิกส์

ระดับชั้น

เนื้อหา

 
 ปี 2550

  ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554 

 ปี 2555

 ปี 2556

   ม.4    เลขนัยสำคัญ   - -   2%    -    2%  
 -   -  
กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน(สมดุลกล)   6%   5%   8%    10%     4%   6% 9%
 กฎข้อที่สองของนิวตัน 2%  5%  2%   2%     2%   3%  3% 
 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  10%   8%  12%    6%     8%   9%  -  
 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ   12%   12%  8%   8%    8%   12%  14% 
งานและพลังงาน 8%   8%  6%    8%     8%   3% 4%
 โมเมนตัม 10%   6%   6%   6%     4%   1% 4%
     ม.5     การเคลื่อนที่แบบหมุน 6%   6%   6%   8%     6%   6%  6% 
 ของไหล 8%   8%   6%  8%    10%   6%  12% 
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 8%   8%   6%   4%     8%   8% 8%
 คลื่น 8%  8%   4%   4%     8%   12%  6% 
 เสียง  6%   8%   8%   8%     8%   4%  4% 
 แสง 6%   6%   6%   10%     8%   4%  10% 
     ม.6    ไฟฟ้าสถิต 4%   6%   6%   6%     5%   8%  6% 
ไฟฟ้ากระแสตรง 4%  4%   6%   6%     5%   6%  4% 
 แม่เหล็กไฟฟ้า 4%   2%     6%   2%     2%   10%  10% 
 ไฟฟ้ากระแสสลับ -  -    4%   4%     4%   2%  -