น้ำหนักคะแนนโควตามข.

ในแต่ละคณะจะใช้น้ำหนักของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ไม่เท่ากันนะครับ  น้อง ๆ ลองดูข้อมูลที่แสดงในตารางด่านล่างได้เลยครับ เป็นข้อมูลประจำปีการศึกษา  2557   เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วก็ลงมืออ่านหนังสือกันเลยครับ

น้ำหนักคะแนนสอบรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2557 
 คณะ คณิตศาสตร์(วิทย์) คณิตศาสตร์ PAT1 ฟิสิกส์
วิศวกรรมศาสตร์    20%  10%  20% 

แพทย์ศาสตร์

10% - 10%

เทคนิคการแพทย์

 10%   -  8-10% 

ทันตแพทย์ศาสตร์

  10%   - 10%  

เภสัชศาสตร์ 

  15%   - 12%  

สัตวแพทย์ศาสตร์  

  10%   - 10%  

วิทยาศาสตร์  

17-25%   - 15-17%  

สถาปัตยกรรมศาสตร์   

13%   - - 

พยาบาล 

10% -  10% 

สาธารณสุขศาสตร์ 

12%  -  12% 

ศึกษาศาสตร์ 

 10-25%    -   เฉพาะเอกฟิสิกส์  25%
นอกนั้นไม่ใช้ 

เทคโนโลยี

10-15%   -    10-15% 

เกษตรศาสตร์

11%    10%   11% 

นิติศาสตร์ 

20%    -    -    

วิทยาการจัดการ

10%     10% -  

 คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม